Akreditacija

Akreditaciono telo Srbije je 14.6.2017. dodelilo sertifikat broj 01-454 kao dokaz kvaliteta našeg rada. Ovim smo potvrdili da dosledno primenjujemo standard ISO 17025 u našem radu. VetLab je tako postao jedina veterinarska laboratorija u Srbiji i okruženju koja ima akreditovane biohemijske metode.

 

ZAŠTO JE BITNA AKREDITACIJA LABORATORIJE I ŠTA VETERINAR TIME DOBIJA?

Ako laboratorija radi po međunarodnom standardu ISO/IEC 17025:2006 i kada za to ima potvrdu u vidu Sertifikata o akreditaciji od strane odgovarajućeg tela svoje zemlje kažemo da je akreditovana. Za sve klijente takve laboratorije to je dokaz:

1. Da je laboratorija kompetentna za vršenje svih poslova – poseduje svu neophodnu prateću dokumentaciju kako bi dokazala svoju kompetentnost.
2. Time što primenjuje 17025 ujedno primenjuje 9001 koji je integrisan u prvi deo standarda koji se odnosi na menadžment.
3. Zapošljava osoblje za koje može da dokaže da nema bilo kakav spoljni ili unutrašnji trgovinski, finansijski ili sličan uticaj na kvalitet rada.
4. Nabavlja sva sredstva za rad od dobavljača koji mogu dokumentovano da dokažu svoj kvalitet i da sva oprema ili potrošni materijal koji uđe u laboratoriju treba da bude najvišeg mogućeg kvaliteta uz dokaz o istom.
5. Može da obezbedi poverljivost podataka svojih klijenata i to dokaže.
6. Klijentu obezbedi mogućnost za prigovor ili žalbu na rad laboratorije.
7. Vodi zapis o svakom ispitivanju ili svakoj radnji koja ima i može da ima uticaj na izveštaj o ispitivanju, kao i da čuva iste.
8. Stalno sprovodi interne provere sistema i zaposlenih.
9. Svo osoblje bude adekvatno edukovano i obučeno za rad na odgovarajućim aparatima.
10. Prati i može da dokaže da kontroliše sve uslove sredine koji utiču na rad.
11. Mora da koristi prikladne metode i procedure za ispitivanje i može to da dokaže.
12. Poseduje opremu koja može da zadovolji nivo propisan standardom.
13. Može da obezbedi sledljivost rada, tj. da za bilo koji rezultat svog rada može da obezbedi svu prateću dokumentaciju kojom se može proveriti kvalitet.
14. Može da dokaže svoj kvalitet rezultatima međulaboratorijske provere i upotrebom referentnih materijala.