Acidobazna ravnoteža

Bikarbonat

Bikarbonat (HCO3)

Ovaj anjon krvne plazme je glavni nosilac puferskog mehanizma, kako bi pH vrednost krvi bila oko 7,4 (7,36-7,44). Bikarbonat je veoma reaktivan i odgovoran je za fiziološku adaptaciju organizma na promene pH vrednosti krvi, na koju utiče veliki broj fizioloških ali i patoloških procesa.

Smanjena koncentracija bikarbonata:

-metabolička acidoza

Povećana koncentracija bikarbonata:

-metabolička alkaloza

Formula za suplementaciju bikarbonata:
Nedostatak HCO3 = masa pacijenta (kg) x 0,4 x (22- concHCO3)

Npr.

Masa pacijenta = 20kg
Koncentracija HCO3 = 10 mmol/l

Potrebna količina za suplementaciju HCO3 = 112 mmol

Anjonski gap parametar

Anjonski gap (Anjonski rascep, engl. Anion gap)

Kod zdravog organizma elektroliti u krvi se nalaze u određenom stepenu ravnoteže. Razlika između pozitivno (natrijum i kalijum) i negativno naelektrisanih jona (hloridi i bikarbonat) se naziva anjonski gap, a njegova vrednost bi trebalo da se nalazi u očekivanim vrednostima (15-25). Postojanje različitih patoloških procesa može uticati na promenu vrednosti anjonskog gapa.

Povećana vrednost AG:

-metabolička acidoza

-povećana koncentracija organskih kiselina
(hipovolemijski šok, diabetes, anaerobni metabolizam, ketoza)

-povećana koncentracija neorganskih kiselina
(sulfati, fosfati, uremija)

-intoksikacije i trovanja
(salicilat, paraldehid, metaldehid, metanol, etilen glikol)

Smanjena vrednost AG:

-povećana vrednost katjonskih proteina (poliklonalne gamopatije)
-hipoalbuminemija
-hiperhloremična acidoza
-laboratorijska greška