Pogledajte tumačenje novih parametara KKS i biohemije

VIZUAL novi opsti

4500 puta HVALA.

Bili ste uz nas i tokom najtežih momenata tokom vanrednog stanja. Zahvaljujući ukazanom poverenju, uradili smo više od 4500 analiza. 
Kako HVALA ne bi ostalo samo na rečima, u našoj najpopularnijoj analizi  Opšti profil poklanjamo vam 2 nova biohemijska i čak 7 novih hematoloških parametara! 
Ovim dodatnim parametrima želimo da se zahvalimo, ali i da poručimo da predstoji bolji period u koji zajedno ulazimo! 

HEMATOLOGIJA:

CH -ukazuje na količinu hemoglobina isključivo u neoštećenom eritrocitu, te hemoliza i drugi artefakti ne utiču na tačnost rezultata. Određuje se direktno laserski.

CHCM – za razliku od MCHC, koji se izačunava računskim putem preko hematokrita i hemoglobina, i gde određene promene (poput hemolize I lipemije) ovih parametara mogu dovesti do netačne vrednosti, CHCM se određuje direktno laserski. Ovaj parametar se meri, a ne preračunava, tako što uređaj registruje odsjaj lasera samo iz intaktnih eritrocita, te je ovaj parametar mnogo preciznija odrednica količine hemoglobina u jedinici zapremine od MCHC.

LPLT – količina trombocita većih od 20 fl. Ukazuje na pojavu mladih trombocita, koji su tek izašli iz koštane srži. Precizniji od MCV jer MCV ukazuje na prosečnu veličinu trombocita. Za razliku od analize krvnog razmaza, koji je jedina druga metoda kojom se može odrediti količina velikih trombocita, ova metoda je preciznija, jer artefakti na razmazu, I aglomeracije trombocita mogu stvoriti lažnu sliku o količini velikih trombocita. Ovaj parameter će biti dostupan za nekoliko dana.

LUC – velike neobojene ćelije. Ćelije bele krvne loze koje su izmenjene i koje se ne uklapaju morfološki u pet osnovnih grupa leukocita. U ovoj grupi se mogu naći aktivirani limfociti, blastne ćelije, neutrofili sa niskim sadržajem peroksidaze itd. Kada se LUC vrednost nalazi izvan očekivanih granica, aktivira se svojevrstan alarm da je prisutna izmenjena populacija leukocita i da je indikovan citološki pregled krvnog razmaza.

PCT – procenat koji trombociti zauzimaju u krvi. Hematokrit trombocita. Parametar dokumentuje ukupnu masu trombocita koji se nalaze u cirkulaciji. U zavisnosti od nalaza ukazuje na apsolutnu trombocitopeniju ili trombocitozu.

cHgb – preračunava se iz direktno izmerenog CHCM. Ova vrednnost se uzima u obzir ukoliko postoji ne slaganje između izmerenog hemoglobina i broja eritrocita. Teorijski i u idelnim uslovima razlika vrednosti između izmerenog hemoglobina i izračunatog celularnog hemoglobina bi trebalo da bude nula (0).

Retikulociti (absolutni i relativni) – Povišeni nivo retikulocita u cirkulaciji je rezultat reakcije koštane srži na stanja kao što su gubitak krvi, odnosno povećano razlaganje eritrocita. Retikulocitoza je očekivani nalaz kod regenerativnih procesa crvene krvne loze, ali i kod hroničnih stanja oksidativnog stresa. U slučajevima neregenerativnih procesa u okviru crvene krvne loze, broj retikulocita u cirkulaciji je smanjen.

BIOHEMIJA:

A/G – Albumin : Globulin Odnos između dve grupe proteina u krvnoj plazmi. Dinamične promene proteina različite veličine i funkcije u krvotoku se dešavaju usled zapaljenskih, imunoloških, neoplastičnih promena u organizmu. Odstupanja ove vrednosti od očekivanih nam ukazuju na manja ili veća odstupanja od fiziološkog stanja pacijenta, a za ispravno tumačenje je potrebno uzeti u obzir koncentraciju ukupnih proteina, kliničku sliku pacijenta, ali i ostalih hematoloških i biohemijskih parametara.

U/C –  Urea : Kreatinin Odnos između dva bitna proizvoda razgradnje metabolizma, koji se preko bubrega i urina izlučuju iz organizma. Ovaj parametar nalazi svoju primenu u detaljnijoj dijagnostici uremije, odnosno može da pomogne u diferencijaciji izmedju prerenalnih i renalnih uzroka povećane koncentracije uree u krvi. Ovaj odnos može biti promenjen kod mladih životinja, životinja sa malom mišićnom masom i on u tom slučaju nema dijagnostički značaj. Za pravilno tumačenje ovog parametra je bitno da se pacijent nalazi u uremiji.