Lab consult

Krvna grupa - mačke
Sistem krvnih grupa kod mačaka se sastoji od do sada poznatih tipova A, B i AB, gde se najčešće javljuju A i B krvne grupe dok je krvna grupa AB veoma retka. Važno je naglasiti da je AB krvna grupa potpuno zasebna krvna grupa a ne rezultat kombinovane krvne krupe A i B. Za ispoljavanje različitih krvnih grupa odgovorni su specifični glikopeptidi (antigeni) na površini eritrocita. Pritom krvne grupe A i B poseduju antitela protiv svakog antigena koji ne poseduju I to na sledeći način:
• Mačke sa krvnom grupom A imaju nizak anti-B-titar.
• Mačke sa krvnom grupom B imaju visok anti-A-titar
• Mačke sa krvnom grupom AB ne poseduju antitela niti na krvnu grupu A niti na krvnu grupu B.

Krvna grupa A je dominatna u odnosu na AB i B, a pritom važi odnos A>AB>B.Iza seroloških krvnih grupa kriju se različite kombinacije genotipova (vidi tabelu), koji igraju važnu ulogu u nasleđivanju.

Krvne grupeGenotip
AA/A, A/AB, A/b
ABAB/AB, AB/b
Bbb

Za odgajivače i držaoce mačaka je poznavanje krvne grupe ljubimca bitno iz dva razloga:

• U slučaju potrebe za transfuzijom Ukoliko mačka koja ima B krvnu grupu dobije krv od mačke koja ima A ili AB krvnu grupu, može doći do pojave teške hemolitičke anemije sa anafilaktičkim šokom. U obrnutom slučaju, ako mačka koja ima krvne grupe A ili AB dobije krv od mačke koja ima B krvnu grupu, simptomi su mnogo manje izraženi.

• Zbog Feline Neonatale Isoerythrolyse (FNI) dolazi do lize eritrocita kod novorođenih maćiča ( Fading Kitten Syndrom).

Izoeritroliza se javlja kada mačići krvne grupe A ili AB preko kolostruma mačke koja je B krvne grupe, unesu anti-A-antitela protiv sopstvenih eritrocita i to u prvih nekoliko časova života. Eritrociti mlade jedinke hemolizuju nakon vezivanja antitela za njihovu površinu i pokretanja imunološke reakcije organizma. Metabolizam mačića je na ovaj način poremećen I mačići veoma često uginjavaju usled složenih patoloških procesa u organizmu. Simptomi NFI su najčešće nevoljnost za sisanjem, urin tamne boje, gubitak telesne mase, opšta slabost, nekroza vrha repa.

Serološki test

Serološki test prepoznaje krvne grupe A i B I, veoma retku, AB krvnu grupu (AB < 1%). Serološki test daje informaciju samo o krvnoj grupi,bez informacije o genotipu. U tom smislu serološki test ne raspoznaje recesivne, za krvnu grupu B odgovorne alele b, koji mogu da budu sakriveni u okviru krvne grupe A i AB. Ova metoda se preporučuje za rase mačaka kod kojih se češće javlja AB grupa. Za serološki test je potreban uzorak krvi (0,5 ml EDTA krvi)

Genetski test

Genetsko testrianje krvnih grupa ne može da pravi razliku između krvnih grupa A i AB tako da se aleli označavaji sa „N“ . Ovom metodom se može identifikovati recesivni alel b koji samo u homozigotnom obliku predstavlja krvnu grupu B. Mačke kod kojih je prisutan alela b u heterozigotnom obliku, mogu imati serološku grupu A ili retku krvnu grupu AB. Genetski test se preporučuje za sve odgajivače koji žele da saznaju da li njihova mačka nosi recesivni alel b u homozigotnom ili heterozigotnom obliku. Za ovaj test je potreban uzorak krvi (0,5 ml EDTA krvi) ili bris bukalne sluzokože Praktičnost ovog test ogleda se u tome sto se može koristiti u najranijem dobu, čak i neposredno po rodjenju mačića.

Savet: Kod nekih jedinki rase Ragdoll ili Turska angora mačka rezultati dobijeni genetskim i serološkim analizama ne koreliraju. Kod ovih rasa se samo genetska analiza krvnih grupa.(Ili samo serološko, ili i genetsko i serološko)

Moguće su sledeće kombinacije genotipova:

N/NŽivotinje su nosioci alela A i/ ili AB. Serološka krvna grupa odgovara grupi A ili AB. Genotip odgovara A/A ili A/ AB ili AB/AB.
N/bŽivotinje su nosioci alela A ili AB i recesivnog alela b. Serološka krvna grupa odgovara grupi A ili AB . Genotip je A/b ili AB/b. Alel A odnosno AB i alel b se dalje nasleđuju sa 50% verovatnoće
b/bŽivotinje koje su nosioci recesivnog alela b u homozigotnom obliku imaju serološku krvnu grupu B. Genotip je bb. Alel b će sa 100% verovatnoće biti dalje nasleđen.

Uzgajanje Kako bi se izbegla opasnost od moguće izoeritrolize kod životinja, odgajivač bi trebalo da se informiše oko krvne grupe i koji sve genotipovi mogu da postojoje krvne grupe. U osnovi postoji uvek opasnost kod parenja jedinki sa različitim krvnim grupama od izoertirolize koja je u zavisnosti od prethodno navedenih kombinacija krvnih grupa roditelja različitog intenziteta. Obavezno izbegavati sparivanje mačke krvne grupe B sa mačorom krvne grupe A. Za odgajivače je stoga od posebnog značaja blagovremeno informisanje o genetskim predispozicijama njegove životinje. Genetski test daje najjasniju informaciju o prisustvu recesivnog alela b. Uzimajući u obzir informacije o genetskim predispozicijama, odgajivači mogu bolje planirati parenje Šema ukrštanja

  • Parenje sa visokim rizikom za nastanak neonatalne  izoeritrolize (NI) kod potomstva
                        Mačor
                A         A
         mačka             b              Ab         Ab
             b              Ab         Ab

100% potomaka ima krvnu grupu A i nosioci su alela b. Svi potomci imaju visok rizik za nastanak NI.

                 Mačor
             A        b
      mačka         b        Ab        bb
         b        Ab        bb

100% potomaka ima krvnu grupu A i nosioci su alela b. Svi potomci imaju visok rizik za nastanak NI.

                 Mačor
             A        b
      mačka         b        Ab        bb
         b        Ab        bb

50% potomstva ima krvnu grupu A i nosioci su alela b, tako da imaju visok rizik za NI.

50 % potomstva ima krvnu grupu kao i majka (B), samim tim ne postoji rizik za nastanak NI.

  • Parenje sa niskim rizikom za nastanak neonatalne izoeritrolize potomstva
                      Mačor
             b             b
   Mačka            A            Ab             Ab
            b             bb             bb

50% potomstva ima istu krvnu grupu kao majka (A) i takodje su nosioci alela b. Ovo potomstvo (Ab) ima nulti rizik za razvijanje NI.

50% potomaka ima krvnu grupu bb i imaju nizak rizik za nastanak NI.

                    Mačor
           A             b
    Mačka            A           AA             Ab
            b           Ab             Bb

75% potomstva ima krvnu grupu kao i majka (A), dok 25% ima A/A genotip.

50% potomstva su nosioci alela b.

25 % potomstva ima krvnu grupu B(bb) I samim tim postoji nizak nivo rizika za nastanak NI.

Jedini način da dobijemo podatke koje možemo uporediti sa primerima navedenim u tabelama, jeste korišćenje i serološke i genetske metode kod iste jedinke.

Za sve detalje vezane za vrstu analize, vrstu uzorka I način uzorkovanja vam stojimo na raspolaganju